بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :4
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: فرهنگ پیش شرط اساسی توسعه است

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: فرهنگ پیش شرط اساسی توسعه است

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: صندوق پژوهش و فناوری استان باید تقویت شود و اعتبار و سرمایه بیشتری در اختیار آن قرار گیرد و شرکت ها و صنایع مختلف استان میتوانند در این صندوق مشارکت و سرمایه گذاری نمایند و مطابق برنامه از این محل سودآوری داشته باشند.