بنیاد نخبگان استان خوزستان به استناد آیین نامه تاسیس و اداره دفتر نخبگان استان بنیاد ملی نخبگان و با پیگیری های استاندار وقت استان خوزستان، فعالیت رسمی خود را در سال 1391 آغاز نمود. 

شناسایی، جذب و تسهیل و تسریع اقدامات حمایتی از استعدادهای برتر، نخبگان و استفاده از توانمندی آنها جهت رفع نیازهای استان را می­توان به عنوان مهمترین رسالت این بنیاد در استان خوزستان معرفی نمود.